Peer-to-peer WebRTC connection with minimal setup. https://apps.aweirdimagination.net/camera/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 

42 řádky
1.0 KiB

 1. upstream minimal-webrtc {
 2. # Set this to the actual path of the unix socket.
 3. server unix:/var/run/minimal-webrtc.sock;
 4. }
 5. server {
 6. listen 443 ssl http2 default_server;
 7. listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 8. # Use self-signed certificate.
 9. ssl_certificate /etc/ssl/certs/localhost.crt;
 10. ssl_certificate_key /etc/ssl/private/localhost.key;
 11. ssl_protocols TLSv1.2;
 12. root /var/www/html-ssl;
 13. index index.html;
 14. server_name _;
 15. location /camera/ {
 16. alias /path/to/minimal-webrtc/wwwroot/;
 17. try_files $uri $uri/ @minimal_webrtc;
 18. }
 19. location @minimal_webrtc {
 20. proxy_pass http://minimal-webrtc;
 21. proxy_http_version 1.1;
 22. proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
 23. proxy_set_header Connection "upgrade";
 24. proxy_redirect off;
 25. proxy_set_header Host $host;
 26. proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 27. proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 28. proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
 29. # This header has to match the settings.py file.
 30. proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
 31. }
 32. }